Week 8, 2016.

Donderdag 18 februari werd de jaarvergadering gehouden. Een goed verlopen bijeenkomst waarvan nu een beknopte samenvatting. In de notulen van deze vergadering zal Jos er gedetailleerd verslag van doen. Allereerst een hartelijk welkom door voorzitter Frans aan alle leden en ook voor pastoor Wauben die voor de eerste keer aanwezig was. Afwijkend van de agenda werd begonnen met de huldiging van drie jubilarissen.
Ivonne Kuiper, die 40 jaren lid is, werd toegesproken door Frans die haar grote verdienste voor het koor prees. Hij bedankte Ivonne voor alle taken die zij op zich nam en voor het vele werk dat zij nu nog voor het koor doet. Voor dit alles kreeg zij een herinneringsspeld, bloemen en een lekkere fles wijn overhandigd.  Als extra verrassing liet hij nog videobeelden zien van de musical ‘Liefde zonder Grenzen’ waarin Ivonne een glansrol vervulde als animeermeisje Roos in ‘De gelaarsde engel’. Chris mocht Nel Kleeven toespreken voor 25 jaar lid zijn. Hij bedankte Nel hiervoor en vooral ook voor de sympathieke wijze waarop zij als gastvrouw met Jan de zaal runden en voor alles wat ze voor het koor betekend heeft. Jos sprak Rinus Reukers toe voor zijn 25 jarig lidmaatschap en bedankte hem voor zijn bereidwilligheid bij alles wat er voor het koor gedaan moest worden. Beiden kregen bloemen en een fles wijn overhandigd.

Volgens agenda werd de vergadering daarna voortgezet.
Pastoor Wauben sprak het koor toe, de financiële zaken werden besproken en Jos las zijn jaarverslag voor. Op onnavolgbare wijze geschreven met woordspelingen en met veel humor. Tijdens de pauze was er vlaai van scheidend voorzitter Frans. Monique sprak Frans toe en bedankte hem voor zijn motiverende en doelgerichte wijze waarop hij leiding gaf aan het koor en zijn werk deed. Het graag met mensen omgaan straalde hij altijd uit en inspireerde anderen. Voor dit alles werd hij hartelijk bedankt met een bos bloemen en een fles wijn voor Dionne die hem zo vaak heeft moeten missen.
Daar er nog geen nieuwe kandidaten zijn voor het bestuur blijft een functie vacant.
Monique als nieuwe voorzitster, nam vervolgens de leiding van de vergadering over.
Ger namens de repertoire commissie en Dymph vanuit de jubileumcommissie deden verslag van de gang van zaken en tenslotte werd met de rondvraag deze prettig verlopen en goed bezochte vergadering besloten.