Week 11, 2017.

De jaarvergadering is weer uitstekend verlopen. Deze keer een week later dan gebruikelijk, hetgeen afwijkt van de traditie, maar onze jubilaris Carla Kunen had een reisje aangeboden gekregen van de familie en iemand huldigen die niet aanwezig is wilde het bestuur niet. Na opening van deze vergadering door voorzitster Monique van Nispen werd Carla, nu 40 jaren lid, toegesproken door Jos Gerritsen die haar verdiensten en kwaliteiten tijdens haar lange lidmaatschap uitvoerig toelichtte. Dit is Jos wel toevertrouwd en met zijn welbespraaktheid wist hij op amusante wijze de toehoorders en vooral Carla in hoge mate te boeien. Van Monique kreeg ze de draagspeld uitgereikt die behoort bij dit jubileum en de bijbehorende bos bloemen. Carla liet zich ook niet onbetuigd want tijdens de pauze werd de vergadering verrast met een eigen gebakken, heerlijk stukje vlaai.

De vergadering, uitstekend geleid door Monique, verliep verder goed en er werd uitvoerig van gedachte gewisseld over de diverse onderwerpen. Heel spijtig was de afwezigheid van onze scheidende penningmeester Bert Wolf die vanwege zijn lichamelijke gesteldheid helaas verstek moest laten gaan. Op bekwame wijze werd zijn taak waargenomen door Frans Overman die Bert de laatste tijd al met de financiële administratie had geholpen. Het tweede, afscheid nemend bestuurslid Jos Gerritsen, werd op hartelijke wijze door Monique bedankt voor al zijn kwaliteiten die hij ten dienste heeft gesteld aan het koor.
Zijn jaarverslagen, waarin het koorgebeuren van het afgelopen jaar in feit en datum wordt weergegeven werd door Jos altijd op schier onnavolgbare wijze geschreven en door hem voorgelezen. Ze prees ook zijn kwaliteiten als bestuurder en secretaris alsook zijn grote kennis, ervaring, vindingrijkheid, betrouwbaarheid en optimisme. Met een mooie bos bloemen, een lekker wijntje en een hartelijk applaus werd haar dank onderstreept.
Voor een plaats in het bestuur waren kandidaat: Kees Bergman – Dymph Gerritsen en Huub Kunen. Daar er geen tegenkandidaten waren werden alle drie met een stevig applaus gekozen en is het bestuur weer op volle sterkte.

Over het verdere verloop van deze avond verwijs ik verder naar het verslag dat aan alle leden wordt toegestuurd. Maar voor de goede orde en ter herinnering nog het volgende:

– De contributie blijft hetzelfde n.l. € 95.00. Je kunt dit bedrag ineens voldoen op:
Bankrekening: NL87RABO0156302446 met vermelding: ‘Contributie 2017′. Je mag ook in 2 termijnen betalen. Voor leden waarvoor ’t lastig is kan er een regeling worden afgesproken.

– 16 maart a.s. is er om 19.00 uur een bijeenkomst van de creatieve groep in ‘ ’t trefpunt’
Graag iets van je eigen werk meenemen.

– De opschoondagen van de gemeente zijn: 1 april – 20 mei – 15 juli en 21 oktober.
Het is nu niet bekend voor welke dag wij worden uitgekozen.

– De overige datums voor 2018 zal ik in een van de volgende nieuwsbrieven vermelden.

Voor het gereed zetten van de stoelen op 16 maart zijn aan de beurt:
Kees Bergman – Jos Gerritsen – Jan Kleeven en Huub Kunen.