Week 13, 2017.

Deze keer een iets latere nieuwsbrief omdat er even gewacht moest worden op het programma voor Pasen. Het is nog geen definitief overzicht maar je wordt gevraagd om onderstaande stukken toch alvast in de uitvoeringsmap te doen zodat je ze gemakkelijk bij de hand hebt op de komende repetities.

Vaste gezangen: Mis van Gounod
Intrede: De Heer is waarlijk opgestaan
Tussenzang: Haec Dies
Credo III met a capella tussendeel
Offerande: Lobe den Herren
Communie: Jubilate
Slotzang: ??????????

Het was donderdag gewoon een lekkere repetitie. Er is goed gewerkt aan Jubilate, Haec Dies en de mis van Gounod die voor Pasen op het programma staan.
Tijdens de pauze werden we verrast met een heerlijke, zelfgebakken koek van Kees die jarig is geweest. Met Boudewijn de Groot, ook de keuze van Mieke, werd deze fijne repetitie afgesloten.

Donderdag – 30 maart – zijn de volgende mannen aan de beurt voor het gereed zetten van de stoelen:    Ger Elbers  Jan Klein-Schiphorst   Chris Volleberg  en  Mart Hendriks.

Week 12, 2017

Geert heeft wel eens gezegd dat een koor bij regenachtig weer minder goed presteert en bij mooi weer juist beter zingt. Na de repetitie van gisteravond lijkt deze stelling bevestigd te worden al kan Geert alleen beoordelen of het ook beter was. Er werd in ieder geval met slechts enkele afmeldingen met veel enthousiasme muziek gemaakt.
Ondanks dat het “Jubilate” voor veel leden volledig nieuw was, werd ’t al snel heel feestelijk gezongen. “Lobe den Herren” en “Haec Dies” gingen ook nog verrassend goed.
Dat kan niet gezegd worden van alle liederen die we voor de groep jarigen zongen. Enkele waren toch ’n beetje weggezakt uit de parate kennis omdat ze lange tijd niet meer ‘op de lessenaar’ stonden. Maar de vrolijkheid was er niet minder om. Deze keer was ’t een optelsom omdat er twee donderdagen niet gerepeteerd was. Dus werd er gezongen voor Gerry, Monique, Carla en Gera. En dan waren Hanna en Mieke er nog niet bij. Die krijgen hun serenade volgende week .

Thea was weer creatief bezig geweest en zoals ze op de jaarvergadering al had beloofd, had ze een krans gemaakt waarvoor ze een mini-loterij hield. De opbrengst was € 74,00. Geweldig gedaan Thea. De gelukkige winnares was Monique met lotnummertje 8.

Dan een mededeling:
Om 19.00 uur was er een bijeenkomst van de creatieve groep. Ze doen niet mee aan “Schijt aan de grens”. Als alternatief wordt gezocht naar een mogelijkheid in november of december. Alphons behoort nu ook tot dit groepje en hij nodigt de andere mannen van harte uit om zich aan te sluiten. Dus mannen, laat je maar eens van je beste creatieve kant zien en verras de vrouwen met je vaardigheden. Ook dames die nog mee willen doen zijn van harte welkom. Op 11 mei a.s. is er om 19.00 uur weer een bijeenkomst in “Het Trefpunt”.

De potgrondactie is zaterdag 11 maart goed verlopen ondanks het misverstand over de lijst waarop moest worden ingetekend. Tijdens de jaarvergadering gingen n.l. de presentie- en de intekenlijst voor deelname aan de potgrondactie tegelijk rond hetgeen enige verwarring opleverde. Onze excuses hiervoor. Gerardine – Ger – Huub – Jan Kleeven – Jan Klein-Schiphorst – Rinus en Chris Volleberg, hartelijk dank voor de medewerking.

Dan voor alle duidelijkheid nog even de contributie voor degene die er nog niet aan toe gekomen waren: deze bedraagt € 95.00 en kun je overmaken op bankrekening:
NL87 RABO 0156 302 446 met vermelding: ‘Contributie 2017′. Je mag ook in 2 termijnen betalen. Voor leden waarvoor ’t lastig is kan er een regeling worden afgesproken.

Tenslotte, zoals beloofd de datums voor het jubileumjaar 2018:
22 april Jubileum mis
23 juni Boottocht met partners
15 september Theatershow

Voor het gereed zetten van de stoelen op 23 maart zijn aan de beurt:
Frans Overman – Rinus Reukers – Chris Roose – Wilbert Cuijpers

Carla Kunen 40 jaar lid van het Kemmerekoor

Donderdag 9 maart is tijdens de jaarvergadering van het Kemmerekoor uit Geijsteren, Carla Kunen gehuldigd voor haar 40 jaren lidmaatschap. Door voorzitter Monique van Nispen kreeg zij hiervoor de bijbehorende draagspeld uitgereikt en vanzelfsprekend een bos bloemen.

            
Carla is als lid een ondernemende, actieve en sociale vrouw die ook steeds weer haar verantwoordelijkheid heeft getoond. Zij is humorvol, behulpzaam en staat altijd voor iedereen klaar. Ze heeft een geweldige staat van dienst door o.a. 12 jaren secretaris te zijn. Oud voorzitter Cynthia Siefers noemde haar wel “de moeder van het koor” want zij heeft in die tijd altijd het goed functioneren van het koor bewaakt en beschermd en dat in een lastige periode met te weinig leden en wisselende dirigenten. Carla die bij de alten zingt, is in belangrijke mate mede debet aan de positieve ontwikkeling van het Kemmerekoor. Ieder kan altijd op haar rekenen en ze is ook altijd weer beschikbaar voor doe-taken en wat er verder moet gebeuren. Het koor is haar veel dank verschuldigd voor dit alles en heeft dat ook met een hartelijk applaus onderstreept.

Week 11, 2017.

De jaarvergadering is weer uitstekend verlopen. Deze keer een week later dan gebruikelijk, hetgeen afwijkt van de traditie, maar onze jubilaris Carla Kunen had een reisje aangeboden gekregen van de familie en iemand huldigen die niet aanwezig is wilde het bestuur niet. Na opening van deze vergadering door voorzitster Monique van Nispen werd Carla, nu 40 jaren lid, toegesproken door Jos Gerritsen die haar verdiensten en kwaliteiten tijdens haar lange lidmaatschap uitvoerig toelichtte. Dit is Jos wel toevertrouwd en met zijn welbespraaktheid wist hij op amusante wijze de toehoorders en vooral Carla in hoge mate te boeien. Van Monique kreeg ze de draagspeld uitgereikt die behoort bij dit jubileum en de bijbehorende bos bloemen. Carla liet zich ook niet onbetuigd want tijdens de pauze werd de vergadering verrast met een eigen gebakken, heerlijk stukje vlaai.

De vergadering, uitstekend geleid door Monique, verliep verder goed en er werd uitvoerig van gedachte gewisseld over de diverse onderwerpen. Heel spijtig was de afwezigheid van onze scheidende penningmeester Bert Wolf die vanwege zijn lichamelijke gesteldheid helaas verstek moest laten gaan. Op bekwame wijze werd zijn taak waargenomen door Frans Overman die Bert de laatste tijd al met de financiële administratie had geholpen. Het tweede, afscheid nemend bestuurslid Jos Gerritsen, werd op hartelijke wijze door Monique bedankt voor al zijn kwaliteiten die hij ten dienste heeft gesteld aan het koor.
Zijn jaarverslagen, waarin het koorgebeuren van het afgelopen jaar in feit en datum wordt weergegeven werd door Jos altijd op schier onnavolgbare wijze geschreven en door hem voorgelezen. Ze prees ook zijn kwaliteiten als bestuurder en secretaris alsook zijn grote kennis, ervaring, vindingrijkheid, betrouwbaarheid en optimisme. Met een mooie bos bloemen, een lekker wijntje en een hartelijk applaus werd haar dank onderstreept.
Voor een plaats in het bestuur waren kandidaat: Kees Bergman – Dymph Gerritsen en Huub Kunen. Daar er geen tegenkandidaten waren werden alle drie met een stevig applaus gekozen en is het bestuur weer op volle sterkte.

Over het verdere verloop van deze avond verwijs ik verder naar het verslag dat aan alle leden wordt toegestuurd. Maar voor de goede orde en ter herinnering nog het volgende:

– De contributie blijft hetzelfde n.l. € 95.00. Je kunt dit bedrag ineens voldoen op:
Bankrekening: NL87RABO0156302446 met vermelding: ‘Contributie 2017′. Je mag ook in 2 termijnen betalen. Voor leden waarvoor ’t lastig is kan er een regeling worden afgesproken.

– 16 maart a.s. is er om 19.00 uur een bijeenkomst van de creatieve groep in ‘ ’t trefpunt’
Graag iets van je eigen werk meenemen.

– De opschoondagen van de gemeente zijn: 1 april – 20 mei – 15 juli en 21 oktober.
Het is nu niet bekend voor welke dag wij worden uitgekozen.

– De overige datums voor 2018 zal ik in een van de volgende nieuwsbrieven vermelden.

Voor het gereed zetten van de stoelen op 16 maart zijn aan de beurt:
Kees Bergman – Jos Gerritsen – Jan Kleeven en Huub Kunen.