Week 9, 2016.

Vandaag een verassing voor het koor want twee dames, Helena Schmetz en Ria Selten, beiden ook lid van kamerkoor “Contrast” en dus ervaren zangeressen, kwamen een repetitie meemaken en sfeer proeven. Beiden werden door Jos van harte verwelkomt.

Het repeteren van ‘Du bist’s, dem Ruhm und Ehre gebühret’ deed Geert op het einde van de eerste helft een zucht slaken. Het was kennelijk toch lastiger dan verwacht.
Het ritme, de lengte van de noten en op het juiste moment invallen maakt dat het geen gemakkelijk werk is. Zo kregen de tenoren wat extra beurten. “Straks zijn jullie het beste!” zei Geert. Een mooie opsteker. En: “De sopranen moeten bij de hoge noten maar aan een roze olifant in de huiskamer denken”. zo was zijn boodschap.
We hebben nog een paar repetities voor Pasen te gaan en we zullen dit beslist voor elkaar krijgen.

Mart was er niet en dus is er van deze avond geen opname. Wel heb ik ze nog bewaard van 27 augustus en 3 september 2015 waarin dit stuk gerepeteerd werd. In overleg met Mart zal ik hier een oefentrack van maken en die op de gebruikelijke wijze beschikbaar stellen.

Het repertoire voor Pasen is ook al bekend en werd uitgedeeld. De stukken hiervoor zoals het feestelijke “This joyful Eastertide” en de Missa brevis van Jacob de Haan, werden met veel enthousiasme en tot tevredenheid van Geert gezongen.

Voor de jarige Ria werd “Fields of Gold” gezongen en zij werd van harte door ieder gefeliciteerd.

Voor de opschoondag van de gemeente Venray gaat het Kemmerekoor zich inschrijven want dit levert het mooie bedrag van € 150,00 op. Op de intekenlijst kon ieder zich inschrijven.

Tenslotte nog graag ieders attentie voor de potgrondactie op zaterdag 12 maart.

Week 8, 2016.

Donderdag 18 februari werd de jaarvergadering gehouden. Een goed verlopen bijeenkomst waarvan nu een beknopte samenvatting. In de notulen van deze vergadering zal Jos er gedetailleerd verslag van doen. Allereerst een hartelijk welkom door voorzitter Frans aan alle leden en ook voor pastoor Wauben die voor de eerste keer aanwezig was. Afwijkend van de agenda werd begonnen met de huldiging van drie jubilarissen.
Ivonne Kuiper, die 40 jaren lid is, werd toegesproken door Frans die haar grote verdienste voor het koor prees. Hij bedankte Ivonne voor alle taken die zij op zich nam en voor het vele werk dat zij nu nog voor het koor doet. Voor dit alles kreeg zij een herinneringsspeld, bloemen en een lekkere fles wijn overhandigd.  Als extra verrassing liet hij nog videobeelden zien van de musical ‘Liefde zonder Grenzen’ waarin Ivonne een glansrol vervulde als animeermeisje Roos in ‘De gelaarsde engel’. Chris mocht Nel Kleeven toespreken voor 25 jaar lid zijn. Hij bedankte Nel hiervoor en vooral ook voor de sympathieke wijze waarop zij als gastvrouw met Jan de zaal runden en voor alles wat ze voor het koor betekend heeft. Jos sprak Rinus Reukers toe voor zijn 25 jarig lidmaatschap en bedankte hem voor zijn bereidwilligheid bij alles wat er voor het koor gedaan moest worden. Beiden kregen bloemen en een fles wijn overhandigd.

Volgens agenda werd de vergadering daarna voortgezet.
Pastoor Wauben sprak het koor toe, de financiële zaken werden besproken en Jos las zijn jaarverslag voor. Op onnavolgbare wijze geschreven met woordspelingen en met veel humor. Tijdens de pauze was er vlaai van scheidend voorzitter Frans. Monique sprak Frans toe en bedankte hem voor zijn motiverende en doelgerichte wijze waarop hij leiding gaf aan het koor en zijn werk deed. Het graag met mensen omgaan straalde hij altijd uit en inspireerde anderen. Voor dit alles werd hij hartelijk bedankt met een bos bloemen en een fles wijn voor Dionne die hem zo vaak heeft moeten missen.
Daar er nog geen nieuwe kandidaten zijn voor het bestuur blijft een functie vacant.
Monique als nieuwe voorzitster, nam vervolgens de leiding van de vergadering over.
Ger namens de repertoire commissie en Dymph vanuit de jubileumcommissie deden verslag van de gang van zaken en tenslotte werd met de rondvraag deze prettig verlopen en goed bezochte vergadering besloten.

Week 7, 2016

Donderdag, de eerste repetitie ná carnaval wordt traditioneel de jaarvergadering. gehouden. Maar omdat Jos verhinderd was en een jaarvergadering zonder secretaris ook niet zo handig is werd ze verschoven naar volgende week 18 februari. Helaas was Geert deze week niet beschikbaar en dus een beroep op Ivonne om de repetitie te leiden. En we weten dat ’t nooit tevergeefs is. Hartelijk dank dat je dit weer wilde doen Ivonne.

Bashana Haba,’ah, als eerste stuk. was toch wel wat weggezakt. Vooral bij de mannen. Misschien de tol van carnaval en enkele verkoudheden? De vrouwen daarentegen waren best goed in vorm. Het was heel nuttig om dit mooie stuk weer op te halen en het repeteren van de stemmen apart was heel effectief.

Na de pauze met een lekkere koek van Huub die op 8 februari jarig was, werd nog “Du bist’s, dem Ruhm….’ter hand genomen. Na een aarzelend begin, kwam dit toch duidelijk beter uit de verf. Met het ‘Ave Verum’ voor Huub werd deze repetitie wat eerder afgesloten.

Volgende week 18 februari dus de jaarvergadering. Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn, dan graag dit even laten weten bij afmelden@kemmerekoor.nl